1. Strophe:

Ei, sagt mir doch den Vogel an, der seinen Namen singen kann! Kuckuck, kuckuck, ruft er in den Wald, Kuckuck, kuckuck, dass es widerhallt.