1. Strophe:

Ei, sagt mir doch den Vogel an, der seinen Namen singen kann! Kuckuck, kuckuck, ruft er in den Wald, Kuckuck, kuckuck, dass es widerhallt.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- DDR responsive Content --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4278385830278770" data-ad-slot="1881593012" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>